विज्ञापन नम्बर ३३|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, इन्जिनियरिङ समुह, तह ४,सहायक मेकानिक्स पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०।०९।१३)