All Notices

विज्ञापन नम्बर २३|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, कृषि समूह, तह ५,जुनियर टेक्निसियन पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०|११|०३ )

विज्ञापन नम्बर १९|२०७९-८० (खुला), प्रशासन सेवा,प्रशासन समुह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०|११|०३ )

विज्ञापन नम्बर १३|२०७९-८० (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह ६, अधिकृत पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०|११|०३ )

विज्ञापन नम्बर २३|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, कृषि समूह, तह ५,जुनियर टेक्निसियन पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०।०९।१३)

विज्ञापन नम्बर ३३|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, इन्जिनियरिङ समुह, तह ४,सहायक मेकानिक्स पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०।०९।१३)

विज्ञापन नम्बर ३३|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, इन्जिनियरिङ समुह, तह ४,सहायक मेकानिक्स पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०।०८।२९)

विज्ञापन नम्बर २१|२०७९-८० (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०।०८।२९)

विज्ञापन नम्बर २७|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, ईन्जिनियरिङ समुह्, तहा ५, मेकानिकल ओभरसियर पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०।०८।०५ )

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह ६, अधिकृत पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०|०७|१३ )

प्रविधिक सेवा तह ६, सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०|०७|१३ )

प्रविधिक सेवा, ईन्जिनियरिङ समुह तह ४ र सहायक मेकानिक्सको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०७।०१)

प्रविधिक सेवा, ईन्जिनियरिङ समुह तह ४ र ब्वाइलर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०७।०१)

प्रविधिक सेवा, केमिष्त समुहा तह ५, वरिष्ठ सहयक्को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।३० )

विज्ञापन नम्बर २८|२०७९-८० (खुला), २९|२०७९-८० (महिला) र ३०|२०७९-८० (आ ज), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह्, तहा ४, सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।३० )

मेकानिकल ओभरसियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।३० )

विज्ञापन नम्बर २३|२०७९-८० (खुला), २४|२०७९-८० (महिला) र २५|२०७९-८० (आ.ज.), जुनियर टेकनिसियनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।२९ )

विज्ञापन नम्बर २१|२०७९-८० (खुला) र २२|२०७९-८० (महिला), सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।२९ )

विज्ञापन नम्बर २१|२०७९-८० (खुला) र २२|२०७९-८० (महिला), सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।२९ )

विज्ञापन नम्बर १३|२०८७९-८० (खुला) र १४|२०८७९-८० (महिला), अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।२७ )

विज्ञापन नम्बर १५|२०८७९-८० (खुला), अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०|०६|२७)

विज्ञापन नम्बर १६|२०८७९-८० (खुला), अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०|०६|२७)

अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।२४ )

अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना (२०८०।०५।२२)

लिखित परीक्षा नतिजा (२०८०।०५।१८)

लिखित परीक्षा नतिजा (२०८०।०५।१७)

लिखित परीक्षा नतिजा (२०८०।०५।१५)

Company Introduction

Memorandum

Loksewa Notice 2080

Exam schedule

Opening Notice