विज्ञापन नम्बर २८|२०७९-८० (खुला), २९|२०७९-८० (महिला) र ३०|२०७९-८० (आ ज), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह्, तहा ४, सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।३० )