विज्ञापन नम्बर २८|२०७९-८० (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह तह ४(चार), सहायक पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०|१२|२५)