विज्ञापन नम्बर २७|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, ईन्जिनियरिङ समुह्, तहा ५, मेकानिकल ओभरसियर पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०।०८।०५ )