विज्ञापन नम्बर २७|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, ईन्जिनियरिङ समूह, तह ५(पाँच), मेकानिकल ओभरसियर पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०|१२|२५)