विज्ञापन नम्बर २३|२०७९-८० (खुला), २४|२०७९-८० (महिला) र २५|२०७९-८० (आ.ज.), जुनियर टेकनिसियनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।२९ )