विज्ञापन नम्बर २३|२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, कृषि समूह, तह ५,जुनियर टेक्निसियन पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०|११|०३ )