विज्ञापन नम्बर १९|२०७९-८० (खुला), प्रशासन सेवा,प्रशासन समुह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८१।०२।२७)