विज्ञापन नम्बर १५|२०८७९-८० (खुला), अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०|०६|२७)