विज्ञापन नम्बर १३|२०७९-८० (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह ६, अधिकृत पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना (२०८०|११|०३ )