मिति 2080/08/28 मा गोरखापत्रमा डिष्ट्रिव्युटरसिपका लागि प्रकाशित सूचनासँग सम्बन्धित मापदण्ड

मिति 2080/08/28 मा गोरखापत्रमा डिष्ट्रिव्युटरसिपका लागि प्रकाशित सूचनासँग सम्बन्धित मापदण्डः