प्रविधिक सेवा, ईन्जिनियरिङ समुह तह ४ र सहायक मेकानिक्सको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०७।०१)